Ekonomi
Giriş Tarihi : 06-01-2022 00:39   Güncelleme : 06-01-2022 00:39

MAKİNE EKİPMAN HİBE BAŞVURULARINDA SON GÜN 21 OCAK 2022

MAKİNE EKİPMAN HİBE BAŞVURULARINDA SON GÜN 21 OCAK 2022

MAKİNE EKİPMAN HİBE BAŞVURULARINDA SON GÜN 21 OCAK 2022

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ 

Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ Projelerine başvurular 21 Ocak 2022 günü saat 24.00’de sona erecektir. 

–Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri yatırımlarında başvuru sahipleri gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

–Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında, yatırım yerinin sadece köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinde olması şartıyla başvuru yapılabilir.

–2020/25 No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen tüm yatırım konularında sunulan projelerde yenilebilir enerji kullanımı da bütçelendirilmiş ise yenilenebilir enerji ünitesi uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

–Yatırım konusuna ait projelerin uygun kabul edilmesi için ilgili yatırım konusuna ait başvuru kodu ile başvuru yapılması gerekir. 

–A iş planı için sadece Ek-1a’da yer alan makine-ekipman listesindeki 1 (bir) makine için proje başvurusunda bulunulabilir.

–A iş planı kapsamında 0-40.000 TL ve 40.001 TL–300.000 TL arasında bütçelendirilen makine-ekipman için proje başvurusunda bulunulabilir.

Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hibe sözleşmesine bağlanan makine- ekipman alım tutarları artırılamaz.

–Başvuruda istenecek belgelerde bulunan proforma fatura, yatırımcının almayı düşündüğü makine ve ekipmanın bütün teknik özelliklerini içermelidir. Ayrıntılı olarak model, marka ve makine alt gurubunun ismi detaylarıyla muhakkak proforma faturada yer almalıdır.

–Başvurulan makine ve ekipman için istenen belgeler satın alma rehberinde belirtilmiştir.

–Başvurudan sonra makine-ekipman, markası ve modeli değiştirilemeyecektir.

–Ancak aynı marka ve model makine ekipmanın daha yüksek fiyata temin edilmemesi şartıyla yüklenici değişikliği yapılabilir.

–İl proje değerlendirme komisyonu, ilin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda, hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir.

–İl proje değerlendirme komisyonunun öncelik belirlemede izleyeceği yol: Makine ekipmanlar il genelinde kullanım alanlarına göre gruplara ayrılır.

Genel Müdürlük, illerin bütçeleri doğrultusunda asıl ve yedek listeleri belirler.

–Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır.

–Genel Müdürlük tarafından onaylanan asıl yatırımcılardan hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcı olması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki yatırımcıdan başlanarak aynı makine-ekipman için başvuru yapmış olan yatırımcı hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Yedek yatırımcıların hibe sözleşmesi imzalama süreçleri asıl yatırımcılarınki ile aynıdır.

–Nihai raporda sunulan fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında ise makine-ekipmanın satın almada gerçekleşen fiyatı üzerinden kesilen fatura bedelinin %50’sine hibe desteği verilir. Satın alımlarda idarenin istemesi halinde, yatırımcı yükleniciden 2020/25 No.lu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten sonraki aylara ait faturaları ister.

–Süresi içeresinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

–Hibe sözleşmesi imzalayıp makine-ekipman alımından vazgeçen yatırımcılar iki yıl süreyle hibe desteğinden faydalanamazlar. 

–B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir.

Bu çelik silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.

Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise (Sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgesi gibi) ilgili Kanun ve yönetmeliklere göre izinlendirilmiş olmalıdır. 

–Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

–İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern yeni seraların yapımı ile mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde; iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

–Büyükbaş (manda/sığır) ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda yapılacak yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki tarımsal sabit yatırımlarda başvuru kriterleri için 2020/24 No.lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilen şartlar dikkate alınacaktır.

–Yatırımcılar 2020/25 No.lu Tebliğ kapsamındaki tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilirler.

Niteliği yeni tesis olan başvurular için beş yıllık izleme süresinin tamamlanmış olması şarttır.

–Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli makine ve ekipmanlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

Yeni tesis inşa edilecek tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/büyütüleceği tarım alanlarının, 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir. 

–Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır.

–Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

–İnşai faaliyet içeren projelerde nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde tapu üzerine işlenecek “başkasına ait olan bir arazideki inşaat üzerinde malik olma yetkisi veren” üst hakkı şerhi şartı aranır.

–Tahsis/irtifakla edinilmiş yatırım yerleri için mevzuatlarında aranılan şartların yerine getirilmesi halinde tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine yönelik ilgili kurumlardan alınacak yazı üst hakkı şerhi için taahhütname yerine kullanılabilecektir.

–Yatırımcının nihai rapor aşamasında bu şarta uyacağına dair taahhüdü başvuru sırasında veri giriş sisteminin tapu/kira bilgileri bölümüne yüklenir.

–2020/25 No.lu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurularda yatırım yeri köy tüzel kişiliğine ait ise mutlaka valilik/kaymakamlık onayının alınması gerekir.

–Yatırım köy yerleşim alanı ve/veya kırsal mahalle içinde ise ve Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmasını gerektirmiyorsa; il özel idaresinden/belediyeden alınan ilgili yapının teknik olarak ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren imzalı, tarihli ve mühürlü “Yazılı İzin” belgesi hibe sözleşmesi ekinde sunulmalıdır.

–3218 numaralı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmemektedir.

–Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

–Her bir yatırımcı Programda yer alan tüm yatırım konuları için, her etabın uygulama süresince en fazla bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

–Proje sahipleri sözleşme imzalanmadan önce yatırımlarına başlayamazlar.

Uygun nem ve havalandırma koşullarını sağlayan depolar hibe desteği kapsamındadır.

–Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan yatırım konularına ait başvurularda kira süresi şartı aranmaz. 

–Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları konularında ödemelerin taksitlendirilme talepleri kabul edilmez ve ödeme tek seferde yapılır.

–Yatırımcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı (Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteği) diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısmı için destek sağlanmaktadır.

–Nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim yerlerinde yapılan başvurularda, başvuru sahibinin yatırım yerinin bağlı olduğu belediyeden yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazıyı sunması halinde yapı ruhsatı istenmez.

A)    Başvuru Aşamasında İstenen Belgeler

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Bakanlık Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS, HKS, AKS vb.)

3-      Proforma Fatura ve Teknik Şartname ile varsa Yerli Malı Belgesi

4-      Tapu Takyidat Belgesi (Tapu Fot.

, Hisseli araziler için noter onaylı muvafakatname v.b.)

5-      Kamu Personeli olmadıklarına dair Taahhütname

6-      Adli Sicil Kaydı Belgesi 

B)    Sözleşme Aşamasında İstenen Belgeler

a)      Başvuru Dosyası

b)      Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu, (100.000 TL altı %1, üstü %3)

c)       Yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler,

d)       Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncel olumlu görüş yazısı, 

C)    Ödeme Aşamasında İstenen Belgeler

–Dilekçe

–Ödeme belgeleri (Fatura, serbest meslek makbuzu)

–Yatırımcı katkı payı bedelinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu)

–Uygulama sözleşmeleri listesi (ÖDEK 3)

–Ödeme icmal tablosu (ÖDEK 2)

–Deney raporu

–Makine Ekipman Tespit Tutanağı (ÖDEK 4)

–Makine Teslim Tutanağı (Yatırımcı ile Yüklenici arasında)

–Yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair alınmış güncel belgeler

–Garanti Belgesi

–Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

–Yetkili servislerin listesi

–Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu 

Ek-1a A İŞ PLANI KAPSAMINDA TALEP EDİLEBİLECEK MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ

 

Not 1: Yukarıdaki listede belirtilen makine ekipmanlardan, 0-40.000,00 TL arasında fiyatlandırılan makine ekipman talepleri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Not 2: A iş planı kapsamında yukarıda belirtilen makine ekipman listesindeki sadece 1 makine için proje başvurusunda bulunulabilir. 

İlimizde Kullanılabilecek Makine Ekipman Listesi ( A İş Planı)

 

ÇKS (en az bir yıl)

Travay ve hayvan tımar fırçası:5 BB.

Havalandırma fanı ve hayvan suluğu:5 BB.veya 20 KB

Kurulu kapasite en az 50 ton/yıl olmalıdır.

4-8-12 ve 16 sıralı olarak dizayn edilebilen tavalar ve kabinden oluşan makine ve ekipmandır.

5 BB -20 KB veya 50 Kovan  

Yaylacı veya Göçerler HKS ya da AKS

Sırt- 5 da ya da 3 da sera ÇKS-SKS

 

 

*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

.